Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘friendship’

triamboy

หลังจากที่ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องหนักมาหลายเรื่อง  บ้างก็บอกว่าอ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่อง  บ้างก็บอกว่าอ่านแล้วเข้าใจยาก  เพราะเกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์เยอะเกินไป  วันนี้เลยขอเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นเรื่องราวรอบตัว  ง่ายง่าย  สั้นสั้นบ้าง

 จากเรื่องศาสตร์ว่าด้วยตุ๊กตาที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้นานแล้ว  ได้มีผู้่อ่านสองสามคนแวะเวียนเข้ามาอ่าน  และได้มีส่วนร่วมในการอภิปราย  ทำให้ข้าพเจ้าได้นึกถึงสัจธรรมอย่างหนึ่งของ “มิตรภาพ”  ยังไงเสียแล้วต้องขอบคุณผู้อ่านที่ได้ช่วยข้าพเจ้าหวนกลับมามอง  “มิตรภาพ”  อีกครั้ง

 

จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าตลอดระยะเวลา  20  กว่าปีที่ผ่านมานั้น   มีโอกาสเรียนรู้ผู้คนมากมายหลายชนชั้น  ทำให้ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามิตรภาพนั้นสามารถจำแนกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆ  ดังนี้

1.     มิตรภาพที่เป็นผลจากการกระทำกิจกรรมร่วมกัน  หรือมิตรภาพตามวงจร  (Pro-cyclical friendship)  หมายถึง  มิตรภาพที่เกิดจากการร่วมมือ  ร่วมใจปฏิบัติกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  โดยต้องแก้ปัญหา  ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆร่วมกัน  อย่างลำบากยากเข็ญ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมนั้น  (เป้าหมายของกิจกรรมมิได้หมายถึง  มิตรภาพ)  หรือกล่าวได้ว่ามิตรภาพนั้นเป็นผลที่เกิดขึ้นตามมา  จากการฝันฝ่าอุปสรรคร่วมกัน   เพื่อบรรลุเป้าหมายกิจกรรม   มิตรภาพไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ  ไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่กิจกรรมเริ่ม  ยกตัวอย่างเช่น  การทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย   ที่แต่ละกิจกรรมมีเป้าหมายของมันเองตามที่เรากำหนดขึ้น  และเราที่ต้องเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  หลังจากที่กิิจกรรมเสร็จสิ้น  มิตรภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกันกำลังเกิดขึ้น  เป็นต้น

 

2.     มิตรภาพที่เป็นผลจากความตั้งใจสร้างมิตรภาพ  หรือมิตรภาพทวนวงจร  (Couter-cyclical friendship)  หมายถึง  มิตรภาพที่เกิดจากความตั้งใจของผู้ปฏิบัติงานได้กำหนดเป็นเป้าหมายของกิจกรรมนั้น  รูปแบบการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ  มีลักษณะของการมุ่งสร้างมิตรภาพโดยตรง  ไม่ผ่านกระบวนการฝันฝ่าอุปสรรค  เรียนรู้ซึ่งกันอย่างชัดเจน  เนื่องมาจากไม่ได้ให้ความสำคัญของกระบวนการปฏิบัตกิจกรรม  หรือกล่าวได้ว่ามิตรภาพเป็นผลจากการตั้งใจปฏิบัติของผู้ปฏิบัติกิจกรรม  มิตรภาพจึงเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มกิจกรรม ยกตัวอย่างเช่น  การทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย  ที่แต่ละกิจกรรมมีเป้าหมายของมันเองตามที่กำหนดขึ้น  แต่ผู้ปฏิบัติกิจกรรมกลับลดความสำคัญ  หรือไม่ได้ให้ความสำคัญในบางครั้งของเป้าหมายกิจกรรมที่กำหนดขึ้น  (ละเลยกระบวนการปฏิบัติงานตามที่วางไว้)  แต่กลับปฏิบัติโดยมุ่งเป้าหมายของมิตรภาพ  เป็นต้น

 

สำหรับข้าพเจ้าเองแล้วมีความเชื่อในมิตรภาพที่เป็นผลจากการกระทำกิจกรรมร่วมกัน  ด้วยเพราะเห็นว่าเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืน  ที่เกิดจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  แลกเปลี่ยน  ช่วยเหลือกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน  เพื่อบรรลุเป้าหมายของกิจกรรม  ทำให้ได้มีโอกาสสัมผัสถึงบุคลิกภาพ  นิสัยใจคอค่อนข้างแท้จริงของผู้ร่วมกิจกรรม  มากกว่านั้นยังรวมถึงการแลกเปลี่ยนความเข้าใจต่างๆ  นำมาซึ่งความพึงพอใจ  ถูกอกถูกใจถูกคอ  หรือ  “มิตรภาพ”  นั่นเอง  ส่วนมิตรภาพที่เป็นผลจากความตั้งใจสร้างมิตรภาพนั้น  ข้าพเจ้าเชื่อว่า  เป็นมิตรภาพที่ไม่ยั้งยืน  หากเปรียบแล้วเหมือน  มิตรภาพระดับทุติยภูมิ  หรือตติยภูมิ  หรือมิตรภาพห่างไกล  ชั่วคราว  ด้วยความตั้งใจ  พยายามสร้างมิตรภาพทำให้ในหลายครั้ง  หรือส่วนใหญ่แล้วพบว่า  การสัมผัสถึงบุคคลิกภาพ  นิสัยใจคอของผู้ร่วมกิจกรรมนั้น  ไม่ได้เป็นไปอย่างธรรมชาติ  หรือโดยแท้จริงของผู้ร่วมกิจกรรม  ในบางครั้งอาจสร้างบุคลิกภาพ  นิสัยใจคอขึ้นมาในกิจกรรมหนึ่ง  เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจ  คาดการณ์ตามที่ต้องการ  นำมาซึ่งความพึงพอใจเบื้องแรก  ทำให้ไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของตัวตน  แล้วนำมาซึ่งความไม่เชื่อถือ  ไม่พึงพอใจของผู้ร่วมปฏิบัติกิจกรรม  หากค้นพบว่านั่นคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง   หมดซึ่งมิตรภาพนั่นเอง  (มากกว่านั้นนอกจากไม่สร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนแล้ว  ยังทำให้กิจกรรมที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  หรือไม่ตอบสนองเจตนารมย์ที่วางไว้  อันเป็นบรรทัดฐานที่ทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ต่อไป) 

Read Full Post »