Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Posts Tagged ‘กระทำ’

ใบไม้…

…นำเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึมซับน้ำจากใต้ดิน รับพลังงานแสงแดด เกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง (photosynthesis)

เกิดเป็นน้ำตาลเฮกโตส ออกซิเจน และน้ำ เป็นอาหารให้ตัวเองได้รับบริโภคเพื่อดำรงชีวิตต่อไป

…และให้เพื่อนร่วมโลกอย่างพวกเราได้ใช้บริโภคกัน

6CO2 + 12H2O + พลังงานแสง → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

แล้วตัวเรา รับเอาอะไรจากสิ่งรอบกายเข้ามาบ้างกัน..?

ทฤษฎี, ปฏิบัติ, ตรรกะ,​ ความจริง,​ คำถาม, ความคิดเห็น, จินตนาการ, คำแนะนำ,​ คำชื่นชม, คำปรามาส, อคติ, ความคิดเชิงบวก, ความคิดเชิงลบ, อารมณ์, ความสุข, ความทุกข์,​ ฯลฯ

แล้วเมื่อผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยสมอง

สิ่งรอบกายก็แปรสภาพเกิดเป็นความคิดใหม่ขึ้นมา

แล้วความคิดใหม่ๆ … ที่เกิดขึ้นจากเรา จากการสังเคราะห์ด้วยสมอง

นำไปใช้ทำอะไรได้รึไม่..?

นำไปสร้างประโยชน์ใดแก่คนอื่นได้หรือไม่..?

ทำได้อย่างที่ใบไม้ทำหรือไม่..?

@smileyKiD

Read Full Post »